Algemene voorwaarden | Easyhome

Algemene Voorwaarden PHC Rentals B.V. – Accommodatie Boekingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle accommodatieboekingen en aanbiedingen van PHC Rentals B.V., gevestigd aan Colosseum 29 te Enschede.

PHC Rentals B.V. handelt als boekingsagent/tussenpersoon voor de accommodaties die worden aangeboden op de website Favoya.nl. Alle door u geboekte diensten worden door PHC Rentals B.V. geboekt als agent/tussenpersoon in naam van de betreffende accommodatieverschaffer. De reisovereenkomst (contract) voor het beschikbaar stellen van de accommodatie aan u (de klant) komt rechtstreeks tot stand tussen de Accommodatieverschaffer en u. Derhalve kan PHC Rentals B.V. geen aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot de levering en dienstverlening van de accommodatie door de accommodatieverschaffer aan u. Wij adviseren u de boekingsvoorwaarden van de accommodatieverschaffer op te vragen en te lezen, alvorens u een boeking maakt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien PHC Rentals B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomst waarop zij betrekking hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen in uw reisgezelschap. De woorden “u”, “uw” en “uzelf” in deze voorwaarden verwijzen naar de hoofdboeker en alle personen van het reisgezelschap. Bij een boeking geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 1. Boekingen

1.1 De hoofdboeker dient 18 jaar of ouder te zijn en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst voor alle op de reisovereenkomst vermelde personen. Minderjarige reizigers dienen een schriftelijk verklaring van hun ouders/voogd te overleggen alvorens een boeking kan worden aangegaan. PHC Rentals B.V. en ieder van de leveranciers bij wie de boeking gemaakt wordt, behouden zicht het recht voor de boeking te annuleren indien u niet aan bovenstaande voorwaarde(n) voldoet en zullen u 100% annuleringskosten doorberekenen.

1.2 Alle door PHC Rentals B.V., in naam van de accommodatieverschaffers verstrekte offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kunnen, indien noodzakelijk geacht, te allen tijde herroepen worden.

1.3 U kunt een boeking (reisovereenkomst) tot stand laten komen door de aanvaarding van het aanbod / de offerte van PHC Rentals B.V.. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks; telefonisch of via internet, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. U verstrekt PHC Rentals B.V. voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde personen van uw reisgezelschap die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

1.4 PHC Rentals B.V. en/of de accommodatieverschaffer kunnen naar eigen inzicht en goeddunken uw boeking accepteren of weigeren.

1.5 De juridische reisovereenkomst (contract) tussen u en de accommodatieverschaffer is volledig tot stand gekomen, zodra u een schriftelijke boekingsbevestiging (incl. referentienummer) van PHC Rentals B.V. heeft ontvangen. In het geval dat een reisovereenkomst tot stand is gekomen, is de accommodatieverschaffer/dienstverlener verantwoordelijk voor het, aan u, leveren van de specifieke dienst en bent u verantwoordelijk voor de betaling van het, aan de accommodatieverschaffer/dienstverlener, verschuldigde bedrag.

1.6 U dient de op de reisovereenkomst/factuur vermelde gegevens, zoals o.a. de geboekte accommodatie/diensten, vertrek- en/of aankomstdata, de spelling van namen en voorletters, goed te controleren. Voor o.a. vliegreizen en cruises is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier de volgende gegevens op te geven; 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam/meisjesnaam, geslacht en geboortedatum. Daarnaast kan voor specifieke reizen ook nog extra informatie gevraagd worden zoals ondermeer paspoortnummer, uitgifte datum, uitgifte plaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de factuur op de juistheid van deze gegevens. PHC Rentals B.V. en/of de accommodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening. Wij verzoeken u dan ook eventuele onjuistheden direct, telefonisch, aan ons door te geven. Er volgt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten.

1.7 Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw contactgegevens aan ons door te geven, zodat wij de accommodatieverschaffer op de hoogte kunnen houden.

Artikel 2. Reissom en administratiekosten

2.1 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals bij accommodatieverschaffer bekend waren ten tijde van het publiceren van het aanbod.
2.2 De reissommen zoals vermeld op de website(s) van PHC Rentals B.V. zijn gebaseerd op de meest actuele prijzen. PHC Rentals B.V. behoudt zich het recht voor de reissommen op de website aan te passen. Als gevolg van het fluid-pricing concept (prijswijzigingen ontstaan door bezetting van accommodatie of tijdstip van boeken t.o.v. de vertrekdatum), kan het voor komen dat boekers voor dezelfde reis een verschillende reissom hebben betaald. PHC Rentals B.V. is nooit verplicht het verschil in reissommen te restitueren.
2.3 Reissommen kunnen variëren in hoogte, maar PHC Rentals B.V. garandeert dat, zodra u de boekingsbevestiging/reisovereenkomst heeft ontvangen de prijs niet meer zal wijzigen, tenzij u zelf een aanpassing doorvoert aan de gegevens van de boeking/reisovereenkomst.
2.4 In het geval dat er een fout is opgetreden in de vermelding van de reissom/prijs op onze website(s), de reisovereenkomst of in andere uitingen, bestaat er geen verplichting voor PHC Rentals B.V. u de accommodatie/dienst te leveren voor de incorrecte reissom/prijs. PHC Rentals B.V. zal de incorrecte prijs, van zowel geadverteerde als bevestigde reissommen/prijzen, corrigeren zodra we deze ontdekt hebben.
2.5 Voor het tot stand brengen van de boeking/reisovereenkomst tussen u en de accommodatieverschaffer brengt PHC Rentals B.V. € 17,50 administratiekosten per boeking in rekening. Het reisgezelschap binnen 1 boeking kan uit maximaal 9 personen bestaan .

Artikel 3. Betaling

3.1 Betalingen dienen rechtstreeks te worden voldaan aan de accommodatieverschaffer, PHC Rentals B.V. handelt als boekingsagent/tussenpersoon en verwijst voor de betalingsvoorwaarden van de boekingen naar de voorwaarden van de accommodatieverschaffer. De voorwaarden van de accommodatieverschaffer zijn bindend.

Artikel 4. Annulering door de reiziger

4.1 Indien u een reisovereenkomst wilt annuleren, dient u PHC Rentals B.V. daarvan schriftelijk per email of telefonisch op de hoogte te stellen. De email dient tenminste de naam van de hoofdboeker, het boekingsreferentie nummer en de naam van de accommodatie te bevatten. De annulering treedt in werking op de datum (alleen op werkdagen) en tijdstip (alleen tijdens kantoortijden) dat deze door PHC Rentals B.V. is ontvangen, niet het moment waarop u deze heeft verstuurd.

4.2 U dient in acht te nemen dat de accommodatieverschaffer u volgens haar boekingsvoorwaarden annuleringskosten in rekening kan brengen. Deze zijn cumulatief met de administratiekosten die PHC Rentals B.V. in rekening brengt voor een annulering.

4.3 Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is men voor iedere reiziger naast de reserverings- en verzekeringskosten, altijd de volgende administratiekosten aan PHC Rentals B.V. verschuldigd voor alle periodes (behalve periodes tijdens beurzen, exhibities en andere speciale evenementen) :
- Bij annulering tot de 30e dag (inclusief) voor de dag van vertrek: de reserveringskosten á € 17,50 .

4.4 Voor sommige accommodaties en tijdens sommige periodes (tijdens bijvoorbeeld feestdagen, beursperiodes en speciale evenementen) kunnen de wijzigings- en annuleringskosten afwijken van de reguliere voorwaarden. In dat geval staan de afwijkende voorwaarden vermeld op het moment van boeking en op uw reisovereenkomst/factuur. Voor groepen (10 personen of meer) kunnen er andere annuleringsvoorwaarden gelden.

4.5 Er worden geen reissommen of gedeeltes daarvan gerestitueerd indien een geboekt verblijf door u voortijdig afgebroken wordt, behalve als de accommodatie door onafhankelijke experts onveilig wordt bevonden.

4.6 Als uw aankomst in de accommodatie vertraagd is en niet op de geplande/geboekte dag van aankomst zal plaatsvinden dan dient u zo snel mogelijk de accommodatieverschaffer hierover in te lichten. Indien u beide partijen niet tijdig (voor 12.00 uur op de oorspronkelijke dag van aankomst) hierover informeert, zal de boeking worden geannuleerd en zal bovenstaand schema van annuleringskosten in werking treden.

4.7 Als uw aankomst in de accommodatie op de geboekte aanvangsdatum vertraagd is tot na 15.00 uur, dient u de accommodatieverschaffer hierover onmiddellijk in te lichten.

Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger

5.1 Indien u, nadat u de boekingsbevestiging met reisovereenkomst/factuur heeft ontvangen, een wijziging wil doorvoeren aan uw boeking, dient u dit schriftelijk per email aan de accommodatieverschaffer te doen. PHC Rentals B.V. kan niet garanderen dat de accommodatieverschaffer aan uw aanvraag kan voldoen. Voor elke aanpassing, na ontvangst van de boekingsbevestiging, zal € 35,- per wijziging in rekening worden gebracht, bovenop eventuele verhogingen in de reissom als gevolg van de wijziging.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de Accommodatieverschaffer/dienstverlener

6.1 PHC Rentals B.V. start de planning en selectie van de accommodaties die we in naam van de accommodatieverschaffers aanbieden vele maanden van tevoren. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een accommodatieverschaffer, zowel voor als nadat boekingen zijn bevestigd, wijzigingen (moet) doen in details of een boeking eventueel moet annuleren.

6.2 Meestal gaat dit om kleine wijzigingen (een voorbeeld van zo’n aanpassing is ook het aanbieden van gelijkwaardige alternatieve accommod atie van dezelfde standaard). In uitzonderlijke gevallen moet een accommodatieverschaffer een significante aanpassing doen. De volgende aanpassingen kwalificeren zich als significante aanpassingen, mits gedaan voor vertrek :
- de wijziging van de geboekte accommodatie naar een alternatief met een lagere officiële classificatie of standaard voor het gehele verblijf of een groot gedeelte daarvan;
- de wijziging van de geboekte accommodatie, naar een alternatief in een andere geografische locatie voor het gehele verblijf of een groot gedeelte daarvan;
- de sluiting van het enige of alle geadverteerde zwembaden in uw accommodatie voor langere duur.

6.3 Op de wijzigingen en annuleringen, die door de accommodatieverschaffer worden gedaan, zijn de boekingsvoorwaarden van de accommodatieverschaffer van toepassing. Het is belangrijk dat u aan deze boekingsvoorwaarden refereert om vast te stellen of u eventueel recht heeft op een financiële vergoeding en de eventuele hoogte hiervan.

Artikel 7. Klachten

7.1 Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming direct kenbaar worden gemaakt aan de accommodatieverschaffer. Aangezien uw boeking een direct contract is tussen uzelf en de betreffende accommodatieverschaffer, is het aan hen hoe en of uw klacht in behandeling wordt genomen en afgehandeld. Op uw boeking zijn de boekingsvoorwaarden van de accommodatieverschaffer van toepassing en deze zullen de leidraad zijn voor de klachten procedure. Wij verwijzen u naar de boekingsvoorwaarden van de accommodatieverschaffer voor meer details.

Artikel 8. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid PHC Rentals B.V.

8.1 PHC Rentals B.V. handelt alleen als agent/tussenpersoon. PHC Rentals B.V. kan alleen aansprakelijkheid accepteren voor enig letsel, ziekte of overlijden, indien veroorzaakt door onze eigen nalatigheid en aansprakelijkheid m.b.t. wettelijk vastgelegde rechten die u heeft als consument, die niet uitgesloten of beperkt worden door de wet. Voor elke claim die voortkomt uit uw verblijf in de accommodatie is de accommodatieverschaffer verantwoordelijk, en deze dient u dus rechtstreeks tegen hen in te brengen. Op elke claim die u inbrengt zal hoogstwaarschijnlijk het recht van toepassing zijn van het land waar de accommodatie gesitueerd is.

8.2 Het is de verantwoordelijkheid van PHC Rentals B.V. om de accommodatieverschaffers/dienstverleners met de grootst mogelijke zorg en kunde te selecteren. PHC Rentals B.V. is niet aansprakelijk voor het daadwerkelijke levering van de (diensten van de) accommodatie aan u, behalve in gevallen waarin is bewezen dat PHC Rentals B.V. de taken behorende bij haar rol van agent/tussenpersoon niet naar behoren heeft gedaan en u als gevolg daarvan schade heeft ondervonden. PHC Rentals B.V. en alle aan ons toe behorende bedrijven, directieleden, aandeelhouders en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van verlies en schade die u ondervindt (inclusief directe, indirecte en gevolgschade en verlies, verlies van inkomen, winst of kansen en mogelijkheden) in relatie tot uw verblijf, de accommodatie en/of uw boeking en of gebruik van een van de websites van PHC Rentals B.V.

8.3 PHC Rentals B.V. wijst alle aansprakelijkheid, zover maximaal wettelijk toegestaan, van de hand met betrekking tot enige verklaring en garantie inzake de accommodatie die onderdeel is van uw boeking.

8.4 PHC Rentals B.V. kan geen aansprakelijkheid accepteren voor enigerlei vorm van schade, verlies, vertraging, of ongemak veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle. Zulke omstandigheden betreffen , maar zijn niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, rellen, burgerlijke onrust, terrorisme, industriële onenigheden, natuurlijke en nucleaire rampen, brand, sluiten van luchthavens, slechte weersomstandigheden, onderbreking of falen van openbare dienstverlening of acties van lokale en/of nationale overheden.

8.5 De maximale aansprakelijkheid van PHC Rentals B.V. jegens u (de boeker) volgend uit of in relatie tot deze algemene voorwaarden en/of de accommodatie die u heeft geboekt, zijn beperkt tot een maximum van twee keer waarde van de totale reissom van uw boeking.

8.6 PHC Rentals B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk gewenst tijdstip te herzien en/of wijzigen.

Artikel 9. Privacy gewaarborgd

9.1 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van PHC Rentals B.V. en die van een eventuele partner via wiens site u de boeking heeft gedaan. Behalve aan de betreffende accommodatieverschaffer/dienstverlener worden uw gegevens niet aan andere/derde partijen verstrekt.

Artikel 10. Verzekeringen

10.1 Indien u de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft, kunt u via PHC Rentals B.V. een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Indien u de Nederlandse of Belgische nationaliteit niet bezit, dient u voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. PHC Rentals B.V. handelt als bemiddelingskantoor bij het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen met de Europeesche Verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11. Reisbescheiden

11.1 Na het doen van een boeking ontvangt u van de accommodatieverschaffer/dienstverlener de benodigde documenten.

Artikel 12. Grensdocumenten

12.1 U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beschikken over c.q. verkrijgen van de juiste grensdocumenten (paspoort, identiteitsbewijs) en eventueel visa. Informeert u daarom altijd zelf bij de ambassade/consulaat van het te bezoeken land naar de vereiste reisdocumenten. Let op dat er andere eisen kunnen gelden voor personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

Artikel 13. Faciliteiten & Beperkte openstelling

13.1 In het voor- en naseizoen, de winterperiode en op zon- en feestdagen, kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten zoals (buiten)zwembaden, kinderclubs/entertainment, strand- en sportvoorzieningen, winkels, musea en dergelijke, niet of slechts beperkt geopend zijn.

13.2 Het kan voorkomen dat accommodaties voor bepaalde faciliteiten, zoals airconditioning, kinderclubs, wifi/internet en dergelijke, kosten in rekening brengen. Deze kosten dienen door u ter plaatse direct met de accommodatie afgerekend te worden.

13.3 PHC Rentals B.V. kan op beide hierboven beschreven zaken geen invloed uitoefenen en kan derhalve ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 14. Schade aan accommodaties

14.1 Alleen die personen die in uw boeking vermeld zijn, of later officieel toegevoegd, mogen gebruik maken van de accommodatie. Indien u de accommodatie via een van de (partner) websites van PHC Rentals B.V. heeft geboekt, dan accepteert u de verantwoordelijkheid voor uw gedrag (en dat van alle personen van uw reisgezelschap) gedurende uw verblijf. In het geval dat iemand uit uw reisgezelschap schade toebrengt aan de accommodatie waar u verblijft, dan bent u volledig aansprakelijk voor de volledige financiële gevolgen en verantwoordelijk voor betaling hiervan aan de accommodatieverschaffer voordat uw verblijf ten einde is. Indien de kosten op dat moment nog niet vastgesteld zijn, dan bent u deze verschuldigd zodra de kosten op een later tijdstip zijn vastgesteld. U vrijwaart PHC Rentals B.V. en accepteert alle aansprakelijkheid hierbij voor het volledige bedrag van elke mogelijke claim (inclusief alle juridische kosten) die tegen PHC Rentals B.V. wordt ingediend door een accommodatieverschaffer/dienstverlener of derde partij, als resultaat van uw verblijf, handelen en/of acties.

Artikel 15. Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

15.1 Om de accommodaties in goede staat te houden, kan het voorkomen dat er tijdens uw verblijf noodzakelijke onderhouds- of verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De accommodatieverschaffer zal alles in het werk stellen om de overlast zo veel mogelijk voor u te beperken. Daarnaast kan het voorkomen dat er in de omgeving van uw accommodatie ge- of verbouwd wordt. Wij vragen en hopen op uw begrip voor dergelijke situaties.

Artikel 16. Dieet

16.1 Een dieet kan enkel als preferentie worden doorgegeven aan een accommodatie. Het kan voorkomen dat deze hiervoor extra kosten in rekening brengt. Deze kosten dienen door u zelf ter plaatse direct aan de accommodatieverschaffer betaald te worden. Aangezien PHC Rentals B.V. enkel als boekingsagent opereert en geen controle op de operatie van de keukens in de accommodaties heeft, erkent PHC Rentals B.V. derhalve geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van dieetpreferenties.

Artikel 17. Gezondheid & Vaccinaties

17.1 Voor reizen naar het buitenland adviseert PHC Rentals B.V. de betrokken instanties, GG&GD of uw huisarts, te raadplegen over eventueel noodzakelijke vaccinaties.

Artikel 18. Overmacht

18.1 PHC Rentals B.V. zal niet in gebreke zijn t.o.v. deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging of niet uitvoeren van ook maar een enkele van de verplichtingen beschreven in deze algemene voorwaarden, indien dit veroorzaakt wordt door situaties buiten onze redelijke controle (Overmacht - Force Majeur), inclusief maar niet beperkt tot:

18.1.1 Act of God, aardbevingen, overstromingen, lawines of enig andere vorm van natuurgeweld/natuurrampen;
18.1.2 Epidemieën en/of Pandemieën;
18.1.3 Oorlog, oorlogsdreiging, verbreken/opzeggen van diplomatieke betrekkingen of vergelijkbare situaties/acties;
18.1.4 Terroristische aanvallen/aanslagen, burgeroorlog, publieke onrust of rellen/ongeregeldheden;
18.1.5 Brand en/of explosies;
18.1.6 Extreme weersomstandigheden;
18.1.7 Elke vorm van onenigheid met betrekking tot werkgelegenheid, inclusief maar niet beperkt tot stakingen en industriële en /of vakbondsacties;
18.1.8 Non-prestatie van accommodatieverschaffers, dienstverleners en/of sub-contractanten;
18.1.9 instorten van bouwwerken of kapot gaan van machines en vervoersmiddelen.

Artikel 19. Disclaimer

19.1 De content van de websites van of waarmee PHC Rentals B.V. samenwerkt zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is, PHC Rentals B.V., als agent/tussenpersoon is hiervoor niet aansprakelijk. De informatie omtrent hotels is gebaseerd op aangeleverde informatie door de accommodatieverschaffer, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn hiervoor. PHC Rentals B.V. kan niet garanderen dat informatie zoals prijzen, beschikbaarheid en faciliteiten accuraat en geheel foutloos zijn, daar accommodatieverschaffers op ieder moment deze kunnen wijzigen. De content (gegevens) op de websites en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. PHC Rentals B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of promoties.